قیمت فلزات در بورس فلزات لندن

مس / Copper

قیمت مس نشان داده شده مربوط به پنج روز گذشته است. مقادیر مشخص شده با قیمت های بورس فلز لندن مطابقت دارد و قیمت را به دلار/تن نشان می دهد.

No Data Found

آلومینیوم / Aluminum

قیمت آلومینیوم نشان داده شده مربوط به پنج روز گذشته است. مقادیر مشخص شده با قیمت های بورس فلز لندن مطابقت دارد و قیمت را به دلار/تن نشان می دهد.

No Data Found